Trái phiếu kỳ hạn năm năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.120 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,00-6,30%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu năm năm với lãi suất trúng thầu 5,05%/năm, thấp hơn 0,74%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-9-2014).
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.979 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,00-8,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,28%/năm, thấp hơn 0,67%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/9/2014).
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có tám thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.920 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,70-7,80%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 6,96%/năm, thấp hơn 0,52%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22-9-2014).
Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 176.169 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Theo baolangson.vn