FIX VLC Videolan bug prevents upgrade to latest version May 11th 2021 Mới Nhất

FIX VLC Videolan bug prevents upgrade to latest version May 11th 2021 Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

FIX VLC Videolan bug prevents upgrade to latest version May 11th 2021


Nếu bạn đang sử dụng phiên bản 3.0.12 hoặc 3.0.13, bạn sẽ cần phải tự nâng cấp tại đây.

FIX VLC Videolan bug prevents upgrade to latest version May 11th 2021 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vWqd412sZ2g

Tags: #FIX #VLC #Videolan #bug #prevents #upgrade #latest #version #11th

Từ khóa: fix bug,Windows 8,microsoft windows,tutorial,computer,how to,pc,VLC media player,Bug,windows 10,Windows update,upgrade,security fix,videolan,multimedia player